เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ รศ. ดร. วิชัย. วงษ์ใหญ่ และอ. ดร. มารุต พัฒผล 4 มิถุนายน 2557) ที่ห้องประชุมศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เทคนิคและทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มรภ.จอมบึง