คณะครุศาสตร์

   

 
 
 
     
 

สารสนเทศงานวิจัย

อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์


ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

 

ผศ.ดร.นิตยา เรืองมาก

 

ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์


 

อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง

 

ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์


 
 

ผศ.วรลักษณ์ กรรณวัฒน์

 

ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

 
 

อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ

 

ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์


 
 

อาจารย์วัฒนพงษ์ อ่อนนุ่ม

 

ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

 
 

อาจารย์สุธิดา ปรีชานนท์

 

ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

 
 

อาจารย์กิตติภา หิมพานต์

 

ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

 
 

ผศ.ดร.จรินทร์ งามแม้น

 

ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

 
 

อาจารย์ ดร.กำธร ไพจิตต์

 

ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

 
 

อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด

 

ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

 
 

ผศ.ทรงเกียรติ อิงคามระธร

 

ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

 
 

อาจารย์สุจิตตรา จันทร์ลอย

 

ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

 
 

รศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์

 

ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

 
 

อาจารย์อินธิรา เกื้อเสนาะ

 

ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

 
 

Mr.Remart P.Dumlao

 

ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

 
 

ผศ.ดร.ชวน ภารังกูล

 

ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

   

ผศ.ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์

 

ผลงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์