คณะครุศาสตร์

   

 
 
 
 

 บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาววัลภา  วิภาตะพันธุ์ 
หัวหน้าสำนักงาน

   

นางสาวสิริกร  อินทะคง
พนักงานราชการ

นางสาวอนงค์  มูลสวัสดิ์
พนักงานมหาวิทยาลัย

นางบุญมา  หลิมลำยอง
พนักงานมหาวิทยาลัย

     

นางสาวทัศนีย์  จันทร
พนักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวกมลลักษณ์  ประมาณ
พนักงานมหาวิทยาลัย

นางคณิตา กังใช่ง้วน
พนักงานมหาวิทยาลัย

     

นายอธิพงษ์ สร้อยสวัสดิ์
พนักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวศรีวิมล  พุดหอม
พนักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวปุญญาพัฒน์  จันทร์เพชร
พนักงานมหาวิทยาลัย
     
 
     
นางสาวธนพร อุทัต
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาวชุติมา เอ็นสันเทียะ
พนักงานมหาวิทยาลัย
     
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ