สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา
 
 
 

อ.สุจิตตรา จันทร์ลอย
ประธานสาขาวิชา


 
 

อ.การญ์พิชชา กชกานน

 

อ.ดร.เกรียงวุธ  นีละคุปต์

     

อ.ประภาช  วิวรรธมงคล

อ.สุธิดา  ชูเกียรติ

 

   
 

 

 

 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ