สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์
 
 
 

อ.ดร.ปุญญาพัฒน์ จันทร์เพชร
ประธานสาขาวิชา


 
 

อ.การญ์พิชชา กชกานน

อ.กันยาพร สกุลกิจบรรจง

อ.ดร.เกรียงวุธ  นีละคุปต์

     

อ.ประภาช  วิวรรธมงคล

อ.สุธิดา  ชูเกียรติ

อ.ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง

อ.สุจิตรา จันทร์ลอย

 

   
 

 

 

 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ