สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

อ.สมภัสสร  บัวรอด
ประธานกลุ่มวิชา

   

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช

อ.ทรงเกียรติ  อิงคามระธร

   
อ.ดร.เกศินี  โสขุมา  

อ.เทวเดช ห้วยหงษ์ทอง

อ.กันยาพร สกุลกิจบรรจง

 

 

 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ