คณะครุศาสตร์

   

 
 
 
 

 สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

อ.สมภัสสร  บัวรอด
ประธานกลุ่มวิชา

     

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช

อ.จตุภัทร จินดาศักดิ์

อ.ทรงเกียรติ  อิงคามระธร

   
อ.ดร.เกศินี  โสขุมา  

อ.เทวเดช ห้วยหงษ์ทอง

อ.สุนทรี วรรณเกษม
อ.ลดาวัลย์ แสนสุด

 

 

 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ