คณะครุศาสตร์

   

 
 
 
 
 สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ผศ.วรลักษณ์  กลัดแก้ว
ประธานกลุ่มวิชา

   

อ.ดร.วิวัฒน์  วรวงษ์

ผศ.สุรางค์  มันยานนท์  

   

อ.ต้นสาย แก้วสว่าง

     

.........................................

.........................................

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ