สาขาวิชาวพลศึกษา

อ.วัฒนพงศ์  อ่อนนุ่ม
ประธานสาขาวิชา

   

ผศ.แชล่ม  บุญลุ่ม

อ.พงษ์พันธ์ พันธ์พงษ์

   

อ.นิตยา  เรืองมาก 

อ.สารัช   ดีงาม

   
   

อ.สุวรรนีย์  ธุระแพง

อ.วาสิฏฐี สายสุดใจ

   
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ