คณะครุศาสตร์

   

 
 
 
 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
 
 
Mrs. Intira   Kuea-sanoh
Head of English Program
 
     

Mr.Raymund Palayon

Mr.Remart Dumlao

Miss Kittipa Himmapan

     

Ms. Wantakarn Pitichanoknan

Ms. Daruni Rumruay

     

Miss Chayanee Chunfong

Mr. Jirawadh Wankprakobkul

 

   
 

 

 

   
 

 

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ