สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
 
 
Mr. Jirawadh Wankprakobkul
Head of English Program
 
     

Mr.Raymund Palayon

Dr. KongKarn Wisetsu

Miss Kittipa Himmapan

     

Miss Chayanee Chunfong

Mrs. Intira   Kuea-sanoh

 

   
 

......................................

.........................................

 

 

   
 

 

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ