สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
 
 
Mrs. Intira   Kuea-sanoh
Head of English Program
 
     

Mr.Raymund Palayon

Mr.Remart Dumlao

Miss Kittipa Himmapan

     

Miss Chayanee Chunfong

Mr. Jirawadh Wankprakobkul

 

   
 

......................................

.........................................

 

 

   
 

 

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ