สาขาวิชาบริหารการศึกษา

  อ.ดร.พรศักดิ์  สุจริตรักษ์
ประธานสาขาวิชา

   

อ.ดร.ชวน  ภารังกูล

 

อ.ดร.อนงค์  สระบัว
   

 

อ.ดร.พัชราวลัย  สังข์ศรี

 

 

 

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ