คณะครุศาสตร์

   

 
 
 
 

 สาขาวิชาบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.พรศักดิ์  สุจริตรักษ์
ประธานสาขาวิชา

   

ผศ.ดร.ชวน  ภารังกูล

อ.ดร.ถาวร เส้งเอียด

อ.ดร.อนงค์  สระบัว
   

อ.เอกชัย บุญมีพิพิธ

อ.สมบูรณ์ ดำริห์

 

 

 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ