สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 ผศ.อุทัยวรรณ  ดอกพรหม
ประธานสาขาวิชา 

   

ผศ.วิจิตรา  เงินบาท

อ.ธนกฤต  สาขะจันทร์

   

ผศ.รักตวรรณ  ศิริถาพร

ผศ.เสารส  ชูศรี 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ