คณะครุศาสตร์

   

 
 
ข่าวทั่วไป
- โดย -
คณะครุศาสตร์
23/04/2564
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
85 ครั้ง
เรื่อง คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการสถาบัน webmaster

  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ 0442/2564 เรื่อง มอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการสถาบัน ปฏิบัติราชกานแทนอธิการบดี และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ 0443/2564 เรื่อง มอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 แนวปฏิบัติการอยู่เวรยามรักษาการณ์ 25/05/2564
0005 คำสั่ง เรือง การมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 06/05/2564
0004 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2564 26/04/2564
0003 ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดหารายด้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 30/03/2564
0002 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการวิพากษ์หลักสูตร พ.ศ. 2564 30/03/2564
0001 ประกาศ เรื่อง เกณฑ์วัดความสำเร็จในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564 22/03/2564
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ