คณะครุศาสตร์

   

 
 
ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
25/02/2564
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
170 ครั้ง
เรื่อง คณะครุศาสตร์ จัดประชุม PLC คณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง webmaster

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดประชุม PLC คณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การสร้างแบบทดสอบ” วิทยากรโดย ผศ.ทรงเกียรติ อิงคามระธร และ ผศ.ดร.สมภัสสร บัวรอด คณาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า (417) อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ 20/10/2564
0005 คณะครุศาสตร์ ดำเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนา นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนสถานศึกษา 1 และ 2 19/10/2564
0004 คณะครุศาสตร์ จัดประชุมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 25/01/2564
0003 สาขาวิชาจิตวิทยาดำเนินการจัดการโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะจิตวิทยาเชิงบวก 31/08/2563
0002 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิ่งมาราธอน ขั้นพื้นฐาน” 31/08/2563
0001 กิจกรรมวัฒนธรรมและจิตอาสา 31/08/2563
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ