ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
25/02/2564
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
120 ครั้ง
เรื่อง คณะครุศาสตร์ จัดประชุม PLC คณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง webmaster

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดประชุม PLC คณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การสร้างแบบทดสอบ” วิทยากรโดย ผศ.ทรงเกียรติ อิงคามระธร และ ผศ.ดร.สมภัสสร บัวรอด คณาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิจัยและวัดผลการศึกษา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า (417) อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 คณะครุศาสตร์ จัดประชุมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 25/01/2564
0005 สาขาวิชาจิตวิทยาดำเนินการจัดการโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะจิตวิทยาเชิงบวก 31/08/2563
0004 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิ่งมาราธอน ขั้นพื้นฐาน” 31/08/2563
0003 กิจกรรมวัฒนธรรมและจิตอาสา 31/08/2563
0002 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดการโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาครู" 31/08/2563
0001 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 31/08/2563
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ