ข่าวทั่วไป
- โดย -
คณะครุศาสตร์
22/02/2564
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
9 ครั้ง
เรื่อง คำสั่งเรื่องมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) webmaster

  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แต่งตั้งคณบดี 25/02/2564
0005 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.กำธร ไพจิตต์ และ อ.ดร.นิตยา เรืองมาก 25/02/2564
0004 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้างของบุคลากรเงินรายได้ 12/01/2564
0003 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 05/01/2564
0002 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 05/01/2564
0001 คำสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่อง มอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 07/12/2563
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ