คณะครุศาสตร์

   

 
 
ข่าวทั่วไป
- โดย -
คณะครุศาสตร์
11/03/2564
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
178 ครั้ง
เรื่อง คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้รองคณบดีคณะครุศาสตร์ webmaster

  คำสั่งคณะครุศาสตร์ เลขที่ 114/2564 เรื่อง มอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้รองคณบดีคณะครุศาสตร์


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประกาศ เรือง กำหนดการชำระเงินค่าจัดการศึกษาของอนุบาลทานตะวัน ประจำปีการศึกษา 2565 25/05/2565
0005 ประกาศ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 22/04/2565
0004 คำสั่ง เรื่องมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 07/03/2565
0003 แก้ไขคำสั่งมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการ(เพิ่มเติม) 05/10/2564
0002 แนวปฏิบัติการอยู่เวรยามรักษาการณ์ 25/05/2564
0001 คำสั่ง เรือง การมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 06/05/2564
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ