ข่าวทั่วไป
- โดย -
คณะครุศาสตร์
05/01/2564
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
23 ครั้ง
เรื่อง ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง webmaster

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2563


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้างของบุคลากรเงินรายได้ 12/01/2564
0005 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา" ครั้งที่ 3 05/01/2564
0004 คำสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่อง มอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 07/12/2563
0003 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ระบบกำกับ ติดตาม กิจกรรมการเรียนการสอน พ.ศ. 2563 02/12/2563
0002 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอลงนามคำสั่งให้เดินทางไปราชการ 02/12/2563
0001 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน 23/11/2563
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ