คณะครุศาสตร์

   

 
 
ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
31/08/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
147 ครั้ง
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิ่งมาราธอน ขั้นพื้นฐาน” webmaster

  วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ โรงยิมเนเซี่ยมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์ดร.อาคม เจิญสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิ่งมาราธอน ขั้นพื้นฐาน” ด้วยศูนย์มาราธอนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนได้ออกกำลังกายเป็นประจำและมีองค์ความรู้พื้นฐานในเทคนิคและทักษะในการวิ่งมาราธอน ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตดี และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา จำนนวน120 คนและสมาชิกชมรมจอมบึงรันเนอร์และประชาชนทั่วไปรวมทั้งสิ้น 200 คน

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 คณะครุศาสตร์ จัดประชุม PLC คณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 25/02/2564
0005 คณะครุศาสตร์ จัดประชุมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 25/01/2564
0004 สาขาวิชาจิตวิทยาดำเนินการจัดการโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะจิตวิทยาเชิงบวก 31/08/2563
0003 กิจกรรมวัฒนธรรมและจิตอาสา 31/08/2563
0002 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดการโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาครู" 31/08/2563
0001 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 31/08/2563
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ