ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
31/08/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
6 ครั้ง
เรื่อง กิจกรรมวัฒนธรรมและจิตอาสา webmaster

  วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2563 อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ดำเนินการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมและจิตอาสา นำนักศึกษาสายครูคณะครุศาสตร์ทั้งไทยพุทธและมุสลิม ทำความสะอาดและทำนุบำรุงลานวัด ณ วัดจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 สาขาวิชาจิตวิทยาดำเนินการจัดการโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะจิตวิทยาเชิงบวก 31/08/2563
0005 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิ่งมาราธอน ขั้นพื้นฐาน” 31/08/2563
0004 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดการโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาครู" 31/08/2563
0003 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 31/08/2563
0002 ลงนามความร่วมมือและชี้แจงการทำงานเพื่อเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ)ถิ่น รุ่นที่ ๒ 31/08/2563
0001 โครงการ Access School Project 31/08/2563
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ