คณะครุศาสตร์

   

 
 
ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
31/08/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
139 ครั้ง
เรื่อง กิจกรรมวัฒนธรรมและจิตอาสา webmaster

  วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2563 อาจารย์ ดร.ถาวร เส้งเอียด ดำเนินการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมและจิตอาสา นำนักศึกษาสายครูคณะครุศาสตร์ทั้งไทยพุทธและมุสลิม ทำความสะอาดและทำนุบำรุงลานวัด ณ วัดจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ 20/10/2564
0005 คณะครุศาสตร์ ดำเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนา นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนสถานศึกษา 1 และ 2 19/10/2564
0004 คณะครุศาสตร์ จัดประชุม PLC คณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 25/02/2564
0003 คณะครุศาสตร์ จัดประชุมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 25/01/2564
0002 สาขาวิชาจิตวิทยาดำเนินการจัดการโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะจิตวิทยาเชิงบวก 31/08/2563
0001 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิ่งมาราธอน ขั้นพื้นฐาน” 31/08/2563
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ