ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
07/08/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
18 ครั้ง
เรื่อง เวทีเสวนางานประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการศึกษา webmaster

  วันที่ 7 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภาลงพื้นที่มรภ.หมู่บ้านจอมบึง เปิดเวทีเสวนางานประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมสุพนจ์ มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 นางสาวสุจิตรา ทรัพย์มาก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะครุศาสต 21/08/2563
0005 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมเชิงระบบ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Main Course” 21/08/2563
0004 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 21/08/2563
0003 ต้อนรับคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 21/08/2563
0002 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมเชิงระบบ 21/08/2563
0001 โครงการ และให้กำลังใจเครื่อข่าย ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมเชิงระบบ 21/08/2563
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ