ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
07/08/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
15 ครั้ง
เรื่อง ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 webmaster

  วันที่ 7 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร. เชาวฤทธิ์ พันธ์ุทอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 นางสาวสุจิตรา ทรัพย์มาก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะครุศาสต 21/08/2563
0005 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมเชิงระบบ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Main Course” 21/08/2563
0004 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 21/08/2563
0003 ต้อนรับคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 21/08/2563
0002 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมเชิงระบบ 21/08/2563
0001 โครงการ และให้กำลังใจเครื่อข่าย ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมเชิงระบบ 21/08/2563
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ