ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
30/07/2563
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
13 ครั้ง
เรื่อง โครงการ : พัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี webmaster

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 อาจารย์นิตยา เรืองมาก อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง รองคณบดี อาจารย์กลุ่มจิตวิทยา อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ลงพื้นที่วิเคราะห์ SWOT โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภายใต้โครงการ : พัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียน ตชด.บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 เวทีเสวนางานประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการศึกษา 07/08/2563
0005 ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โรงเรียนบ้านตลาดควาย 07/08/2563
0004 ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 07/08/2563
0003 ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โรงเรียนอนุบาล ราชบุรี 07/08/2563
0002 ประชุมพิจารณา(ร่าง)รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562(Self-Assessment Report) 07/08/2563
0001 ประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา 31/07/2563
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ