คณะครุศาสตร์

   

 
 
ข่าวศูนย์ครู
- โดย -
คณะครุศาสตร์
29/11/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
1477 ครั้ง
เรื่อง ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง แจ้งจบการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2562 หลักสูตรครุศาสต webmaster

 
แจ้งจบการศึกษา นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 ธันวาคม 2562

ประกาศแจ้งจบ

ใบคำร้องแจ้งจบการศึกษา

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา 01/02/2564
0005 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 05/01/2564
0004 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 05/01/2564
0003 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนา ครั้งที่ 3 07/02/2562
0002 วิธีการดำเนินการโครงการ e-plc 29/10/2561
0001 แบบฟอร์มการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากลับมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 01/10/2561
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ