ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
02/12/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
29 ครั้ง
เรื่อง ศึกษาดูงาน e-Plc ณ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา webmaster

 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นพดล ทุมเชื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์ มันยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรลักษณ์ กรรณวัฒน์ เข้าศึกษาดูงาน e-Plc ณ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ผลการคัดกรองนักเรียน เข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563 09/12/2562
0005 โครงการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา School Integrated Learning หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี 02/12/2562
0004 คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ 02/12/2562
0003 โครงการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา School Integrated Learning หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี 02/12/2562
0002 ประชุมอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 19/11/2562
0001 ประชุมคณะกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 19/11/2562
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ