ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
18/09/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
42 ครั้ง
เรื่อง พิธีลงนามความร่วมมือสถาบันต้นแบบการผลิตครูตามโครงการครูรักษ์ถิ่น webmaster

  พิธีลงนามความร่วมมือสถาบันต้นแบบการผลิตครูตามโครงการครูรักษ์ถิ่น วันที่ 13 ก.ย.62 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีฯเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือสถาบันต้นแบบการผลิตครูตามโครงการครูรักษ์ถิ่นที่มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเป็น 1ในสถาบันที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน11แห่ง จากสถาบันที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 22 แห่ง โดยจอมบึงจะผลิตครูปฐมวัยให้กับจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี จันทรบุรี ตราด รุ่นที่1จำนวน25คน ซึ่งโครงการกำหนดไว้5รุ่น จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูในภูมิลำเนาของตนเอง ช่วงนี้คณะทำงานของจอมบึงเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนศ.รุ่นแรกภาคเรียนทึ่1/2563ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 23/09/2562
0005 ผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนใน 20/09/2562
0004 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 12/09/2562
0003 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 และจัดนิทรรศการ ภาคเรียนที่ 1/2562 07/09/2562
0002 โครงการอบรมการทำวิจัยและการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรคณะครุศาสตร์ 06/09/2562
0001 การประชุมอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู 06/09/2562
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ