ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
18/09/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
155 ครั้ง
เรื่อง พิธีลงนามความร่วมมือสถาบันต้นแบบการผลิตครูตามโครงการครูรักษ์ถิ่น webmaster

  พิธีลงนามความร่วมมือสถาบันต้นแบบการผลิตครูตามโครงการครูรักษ์ถิ่น วันที่ 13 ก.ย.62 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีฯเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือสถาบันต้นแบบการผลิตครูตามโครงการครูรักษ์ถิ่นที่มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเป็น 1ในสถาบันที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน11แห่ง จากสถาบันที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 22 แห่ง โดยจอมบึงจะผลิตครูปฐมวัยให้กับจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี จันทรบุรี ตราด รุ่นที่1จำนวน25คน ซึ่งโครงการกำหนดไว้5รุ่น จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูในภูมิลำเนาของตนเอง ช่วงนี้คณะทำงานของจอมบึงเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนศ.รุ่นแรกภาคเรียนทึ่1/2563ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 เวทีเสวนางานประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการศึกษา 07/08/2563
0005 ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โรงเรียนบ้านตลาดควาย 07/08/2563
0004 ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 07/08/2563
0003 ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โรงเรียนอนุบาล ราชบุรี 07/08/2563
0002 ประชุมพิจารณา(ร่าง)รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562(Self-Assessment Report) 07/08/2563
0001 ประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา 31/07/2563
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ