ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
12/09/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
33 ครั้ง
เรื่อง กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 webmaster

  11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ของคณะครุศาสตร์ เพื่อให้ - สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ - สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ - สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิกษย์ - สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางจิตใจ - แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 23/09/2562
0005 ผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนใน 20/09/2562
0004 พิธีลงนามความร่วมมือสถาบันต้นแบบการผลิตครูตามโครงการครูรักษ์ถิ่น 18/09/2562
0003 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 และจัดนิทรรศการ ภาคเรียนที่ 1/2562 07/09/2562
0002 โครงการอบรมการทำวิจัยและการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรคณะครุศาสตร์ 06/09/2562
0001 การประชุมอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู 06/09/2562
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ