ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
02/04/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
104 ครั้ง
เรื่อง การฝึกอบรม B.T.C. สารอง / สามัญรุ่นใหญ่ webmaster

  วันที่ 29 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร. บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. ภูมินทร์ สุมาลัย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์นิตยา เรืองมาก รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษและบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม B.T.C. สารอง / สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือเอลละเฟิ่นแคมป์ อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งรุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562
  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 12/09/2562
0005 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 และจัดนิทรรศการ ภาคเรียนที่ 1/2562 07/09/2562
0004 โครงการอบรมการทำวิจัยและการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรคณะครุศาสตร์ 06/09/2562
0003 การประชุมอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู 06/09/2562
0002 การประชุมจัดทำหลักสูตร 4 ปี และกรอกข้อมูลระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 02/04/2562
0001 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 02/04/2562
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ