ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
02/04/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
55 ครั้ง
เรื่อง การฝึกอบรม B.T.C. สารอง / สามัญรุ่นใหญ่ webmaster

  วันที่ 29 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร. บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร. ภูมินทร์ สุมาลัย รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์นิตยา เรืองมาก รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษและบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม B.T.C. สารอง / สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือเอลละเฟิ่นแคมป์ อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งรุ่นที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562
  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 การประชุมจัดทำหลักสูตร 4 ปี และกรอกข้อมูลระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 02/04/2562
0005 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 02/04/2562
0004 รับการตรวจประเมินหลักสูตร 02/04/2562
0003 โครงการอ่านออกเขียนได้ 02/04/2562
0002 การอบรมความรู้พื้นฐานทั่วไป (ลูกเสือ) 02/04/2562
0001 มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 02/04/2562
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ