ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
02/04/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
120 ครั้ง
เรื่อง การประชุมจัดทำหลักสูตร 4 ปี และกรอกข้อมูลระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา webmaster

  การประชุมจัดทำหลักสูตร 4 ปี และกรอกข้อมูลระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online:CHECO) วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า คณะครุศาสตร์ วิทยากรผู้ให้ความรู้โดย อาจารย์ ดร.เชิดชัย ธุระแพง ผอ. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ รอง ผอ. สำนักส่งเสริม ฯ นางสาวสิริพร นันยา และนางสาวอิงพร สุขชัยศรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 12/09/2562
0005 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 และจัดนิทรรศการ ภาคเรียนที่ 1/2562 07/09/2562
0004 โครงการอบรมการทำวิจัยและการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรคณะครุศาสตร์ 06/09/2562
0003 การประชุมอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู 06/09/2562
0002 การฝึกอบรม B.T.C. สารอง / สามัญรุ่นใหญ่ 02/04/2562
0001 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 02/04/2562
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ