ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
02/04/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
104 ครั้ง
เรื่อง การอบรมเชิงปฎิบัติการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา webmaster

  อาจารย์ ดร. เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ดร. การญ์พิชชา กชกานน เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด ร่วมกับตัวแทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงาน กศน.ราชบุรี สำนักงานการอาชีวศึกษา ตัวแทน อกศจ.ราชบุรี เพื่อปฎิบัติหน้าที่ Supervisor Teams วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น ณ ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท อำเภอสวผึ้ง จังหวัดราชบุรี
  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 12/09/2562
0005 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 และจัดนิทรรศการ ภาคเรียนที่ 1/2562 07/09/2562
0004 โครงการอบรมการทำวิจัยและการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรคณะครุศาสตร์ 06/09/2562
0003 การประชุมอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู 06/09/2562
0002 การฝึกอบรม B.T.C. สารอง / สามัญรุ่นใหญ่ 02/04/2562
0001 การประชุมจัดทำหลักสูตร 4 ปี และกรอกข้อมูลระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 02/04/2562
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ