ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
02/04/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
178 ครั้ง
เรื่อง การอบรมเชิงปฎิบัติการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา webmaster

  อาจารย์ ดร. เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ดร. การญ์พิชชา กชกานน เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด ร่วมกับตัวแทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงาน กศน.ราชบุรี สำนักงานการอาชีวศึกษา ตัวแทน อกศจ.ราชบุรี เพื่อปฎิบัติหน้าที่ Supervisor Teams วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น ณ ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท อำเภอสวผึ้ง จังหวัดราชบุรี
  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ยืนยันกำหนดการ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑(เพิ่มเติม) 25/02/2563
0005 โครงการพัฒนารูปแบบการผลิตครู(MCRU) กิจกรรมที่ 7.1 การยืนยันรูปแบบตามองค์ประกอบ 25/02/2563
0004 โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนา ครั้งที่ 3 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่2/2562 15/02/2563
0003 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑(เพิ่มเติม) 03/02/2563
0002 ผลการคัดกรองนักเรียน เข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563 09/12/2562
0001 โครงการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา School Integrated Learning หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี 02/12/2562
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ