ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
02/04/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
96 ครั้ง
เรื่อง รับการตรวจประเมินหลักสูตร webmaster

  เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร. เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.วนิดา สาระติ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินในโครงการรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ( สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์)ณ อาคารซูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 20 มีนาคม 2562
  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 12/09/2562
0005 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 และจัดนิทรรศการ ภาคเรียนที่ 1/2562 07/09/2562
0004 โครงการอบรมการทำวิจัยและการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรคณะครุศาสตร์ 06/09/2562
0003 การประชุมอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู 06/09/2562
0002 การฝึกอบรม B.T.C. สารอง / สามัญรุ่นใหญ่ 02/04/2562
0001 การประชุมจัดทำหลักสูตร 4 ปี และกรอกข้อมูลระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 02/04/2562
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ