ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
02/04/2562
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
51 ครั้ง
เรื่อง รับการตรวจประเมินหลักสูตร webmaster

  เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร. เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร.วนิดา สาระติ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินในโครงการรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ( สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์)ณ อาคารซูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 20 มีนาคม 2562
  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 การฝึกอบรม B.T.C. สารอง / สามัญรุ่นใหญ่ 02/04/2562
0005 การประชุมจัดทำหลักสูตร 4 ปี และกรอกข้อมูลระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 02/04/2562
0004 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 02/04/2562
0003 โครงการอ่านออกเขียนได้ 02/04/2562
0002 การอบรมความรู้พื้นฐานทั่วไป (ลูกเสือ) 02/04/2562
0001 มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 02/04/2562
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ