ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
29/10/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
131 ครั้ง
เรื่อง จานร่อนชิงแชมป์ประเทศไทย webmaster

  วันที่ 6 ตุลาคม 2561 อาจารย์นิตยา เรืองมาก รองคณบดีคณะครุศาสตร์นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมแข่งขันจานร่อนชิงแชมป์ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการแข่งขันในครั้งนี้นักศึกษาของเราสามารถคว้าแชมป์ประเภททีมหญิง รางวัลที่ 2 ประเภททีมชาย และรางวัลที่ 3 ประเภททีมผสม ในนามคณะครุศาสตร์ขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การแข่งขันในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม












  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 





ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 การฝึกอบรม B.T.C. สารอง / สามัญรุ่นใหญ่ 02/04/2562
0005 การประชุมจัดทำหลักสูตร 4 ปี และกรอกข้อมูลระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 02/04/2562
0004 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 02/04/2562
0003 รับการตรวจประเมินหลักสูตร 02/04/2562
0002 โครงการอ่านออกเขียนได้ 02/04/2562
0001 การอบรมความรู้พื้นฐานทั่วไป (ลูกเสือ) 02/04/2562
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ