ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
01/10/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
12 ครั้ง
เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ webmaster

  กิจกรรมสะท้อนความคิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 16 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา
  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประชุมชี้แจงตามโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 04/10/2561
0005 มุทิตาจิต 61 01/10/2561
0004 ปรับแผนกุลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคณะครุศาสต 01/10/2561
0003 สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 01/10/2561
0002 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 17/09/2561
0001 ศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 29/08/2561
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ