ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
27/08/2561
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
20 ครั้ง
เรื่อง ACTIVE LEARNING webmaster

  ACTIVE LEARNING วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า คณะครศาสตร์
  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 17/09/2561
0005 ศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 29/08/2561
0004 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุขภาวะ 29/08/2561
0003 สัมมนา 2/2560 22/08/2561
0002 การประชุมชี้แจงการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 08/08/2561
0001 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 27/11/2560
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ