ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
27/11/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
163 ครั้ง
เรื่อง โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น webmaster

  โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชี้แจงนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ร่วมรับฟังคำชี้แจงโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทัองถิ่น(ครูคืนถิ่น) ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุมราชพฤกษ์
  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ก้าวคนละก้าว 27/11/2560
0005 พัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning 27/11/2560
0004 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 27/11/2560
0003 โครงการอบรมกรอบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูตามเกณฑ์ฐานสมรรถนะ 27/11/2560
0002 มุทิตาจิต 27/11/2560
0001 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียน ที่ 1/2560 27/11/2560
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ