ข่าวการศึกษา
- โดย -
คณะครุศาสตร์
04/10/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
51 ครั้ง
เรื่อง ประกาศ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู webmaster

  ประกาศ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เรื่อง ปฏิทินวิชาการของนักศึกษา ชั้นปืั้ที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 05/09/2560
0005 กำหนดการ โครงการสัมมนำนักศึกษำฝึกสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ ๒) 14/07/2560
0004 แบบฟอร์มหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ 14/07/2560
0003 กำหนดการ โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ ๑) 14/06/2560
0002 แนวการจัดประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 01/06/2560
0001 แนวการจัดประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 01/06/2560
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ