ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
27/11/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
116 ครั้ง
เรื่อง Training of Trainers webmaster

  ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฏาคม พ.ศ.2560 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างอาจารย์แกนนำ เรื่อง Training of Trainers (ToT) : การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วย PLC " วิทยากร : นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้สามารถเป็นวิทยากรแกนนำการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของแต่ละเนื้อหาวิชา ณ กรกรัตน์รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการโดย ศูนย์ Active Learning
  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 จานร่อนชิงแชมป์ประเทศไทย 29/10/2561
0005 ประชุมชี้แจงตามโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 04/10/2561
0004 มุทิตาจิต 61 01/10/2561
0003 ปรับแผนกุลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคณะครุศาสต 01/10/2561
0002 สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 01/10/2561
0001 ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 01/10/2561
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ