ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
27/11/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
133 ครั้ง
เรื่อง Training of Trainers webmaster

  ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฏาคม พ.ศ.2560 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างอาจารย์แกนนำ เรื่อง Training of Trainers (ToT) : การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วย PLC " วิทยากร : นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้สามารถเป็นวิทยากรแกนนำการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของแต่ละเนื้อหาวิชา ณ กรกรัตน์รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการโดย ศูนย์ Active Learning
  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 การฝึกอบรม B.T.C. สารอง / สามัญรุ่นใหญ่ 02/04/2562
0005 การประชุมจัดทำหลักสูตร 4 ปี และกรอกข้อมูลระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 02/04/2562
0004 การอบรมเชิงปฎิบัติการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 02/04/2562
0003 รับการตรวจประเมินหลักสูตร 02/04/2562
0002 โครงการอ่านออกเขียนได้ 02/04/2562
0001 การอบรมความรู้พื้นฐานทั่วไป (ลูกเสือ) 02/04/2562
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ