ข่าวศูนย์ครู
- โดย -
คณะครุศาสตร์
05/09/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
181 ครั้ง
เรื่อง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ webmaster

  ด้วยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จะดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ เพื่อให้นักศึกษาที่ได้ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้สรุปผลงาน และนำเสนอผลงาน ในรูปแบบนิทรรศการ และเพื่อให้ท่านได้พบปะพูดคุย ชื่นชมผลงานและนิทรรศการของนักศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ในช่วงเวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (รายละเอียดกำหนดการดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้)


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 คู่มือสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั 25/11/2560
0005 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 25/11/2560
0004 ประกาศ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 04/10/2560
0003 กำหนดการ โครงการสัมมนำนักศึกษำฝึกสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ ๒) 14/07/2560
0002 แบบฟอร์มหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ 14/07/2560
0001 กำหนดการ โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ ๑) 14/06/2560
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ