ข่าวศูนย์ครู
- โดย -
คณะครุศาสตร์
05/09/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
425 ครั้ง
เรื่อง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ webmaster

  ด้วยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จะดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ เพื่อให้นักศึกษาที่ได้ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้สรุปผลงาน และนำเสนอผลงาน ในรูปแบบนิทรรศการ และเพื่อให้ท่านได้พบปะพูดคุย ชื่นชมผลงานและนิทรรศการของนักศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ในช่วงเวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (รายละเอียดกำหนดการดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้)


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนา ครั้งที่ 3 07/02/2562
0005 วิธีการดำเนินการโครงการ e-plc 29/10/2561
0004 แบบฟอร์มการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากลับมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 01/10/2561
0003 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาครั้งที่ 3 06/09/2561
0002 ตรวจสอบรายชื่อครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2561 04/09/2561
0001 ผังการจัดวางตำแหน่งของแต่ละสาขา งานปัจฉิมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256 07/02/2561
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ