ข่าวศูนย์ครู
- โดย -
คณะครุศาสตร์
05/09/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
305 ครั้ง
เรื่อง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ webmaster

  ด้วยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จะดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ เพื่อให้นักศึกษาที่ได้ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้สรุปผลงาน และนำเสนอผลงาน ในรูปแบบนิทรรศการ และเพื่อให้ท่านได้พบปะพูดคุย ชื่นชมผลงานและนิทรรศการของนักศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ในช่วงเวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (รายละเอียดกำหนดการดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้)


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาครั้งที่ 3 06/09/2561
0005 ตรวจสอบรายชื่อครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2561 04/09/2561
0004 ผังการจัดวางตำแหน่งของแต่ละสาขา งานปัจฉิมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256 07/02/2561
0003 กำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศ และ สัมมนา ครั้งที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 07/02/2561
0002 เคล็ดลับการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย 17/01/2561
0001 PC54804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 29/12/2560
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ