ข่าวการศึกษา
- โดย -
คณะครุศาสตร์
14/06/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
122 ครั้ง
เรื่อง กำหนดการ โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ ๑) webmaster

  กำหนดการ โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ ๑) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ (ข้างสระว่ายน้ำ) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 กำหนดการ โครงการสัมมนำนักศึกษำฝึกสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ ๒) 14/07/2560
0005 แบบฟอร์มหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ 14/07/2560
0004 แนวการจัดประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 01/06/2560
0003 แนวการจัดประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 01/06/2560
0002 ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 18/05/2560
0001 แบบฟอร์มรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 13/05/2560
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ