ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
20/06/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
26 ครั้ง
เรื่อง ประชุมคณาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)ครั้งที่1/2560 webmaster

  ประชุมคณาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)ครั้งที่1/2560

_


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 สัมมนานักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 1 20/06/2560
0005 การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 11/2560 20/06/2560
0004 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 20/06/2560
0003 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา1/60 20/06/2560
0002 Creative Thinking 20/06/2560
0001 สืบสานประเภณีไทย 23/04/2560
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ