ข่าวการศึกษา
- โดย -
คณะครุศาสตร์
13/05/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
314 ครั้ง
เรื่อง คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ส่วนที่-3 webmaster

  คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ส่วนที่-3


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประกาศ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 04/10/2560
0005 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 05/09/2560
0004 กำหนดการ โครงการสัมมนำนักศึกษำฝึกสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ ๒) 14/07/2560
0003 แบบฟอร์มหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ 14/07/2560
0002 กำหนดการ โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ ๑) 14/06/2560
0001 แนวการจัดประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 01/06/2560
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ