ข่าววิจัย
- โดย -
คณะครุศาสตร์
24/04/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
340 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ webmaster

  ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 24/04/2560
0005 ขอเชิญส่งบทความวิจัย 24/04/2560
0004 ประชุมวิชาการ 24/04/2560
0003 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 24/04/2560
0002 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 27/04/2559
0001 การสร้างสื่อ 3 มิติ เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามวิถีไทย 19/05/2558
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ