ข่าวทุนการศึกษา
- โดย -
คณะครุศาสตร์
11/10/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
315 ครั้ง
เรื่อง ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีกา webmaster

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะจัดให้มีการดำเนินโครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ 4 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องการผลิตครูที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพครู ทักษะทางช่าง ทักษะ ในการใช้เทคโนโลยี และทักษะอื่นที่จำเป็นสำหรับครูในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท และได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู (ค.บ.) เพศชาย และกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2559 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 3. สามารถพักประจำในบ้านพักที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตลอดระยะเวลาที่รับทุน 4. มีความประพฤติเรียบร้อย สนใจ ตั้งใจเรียน และสามารถใช้เวลาในตอนเย็น และวัดหยุด เพื่อรับการศึกษาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 5. มีจิตอาสาและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรหรือประธานสาขาวิชา เอกสารประกอบการสมัคร 1. แบบคำขอรับทุนการศึกษา 2. รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ติดแบบคำขอรับทุน 3. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 4. หนังสือรับรองการมีความประพฤติที่เหมาะสม สมควรได้รับทุนจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร หรือประธานสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 5. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุในแบบคำขอรับทุน การสมัครขอรับทุน 1. ติดต่อขอแบบฟอร์ม “รับสมัครทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง” ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ Download เอกสารได้ที่หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ส่งเอกสารขอรับทุนที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 แนวทางการคัดเลือก 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะที่นักศึกษาสังกัด 2. เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมไม้แดง 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป การประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา 29/11/2561
0005 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2 24/10/2560
0004 การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2560 12/09/2560
0003 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2560 20/06/2560
0002 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2560 07/06/2560
0001 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๔ 11/11/2559
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ