ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
23/04/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
216 ครั้ง
เรื่อง สืบสานประเภณีไทย webmaster

  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ท่านอาจารย์เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณะบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.รัตวรรณ ศิริถาพร ดร.วนิดา สาระติ รองคณบดี คณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมงานอนุรักษ์ สืบสานประเภณีไทย "วันสงกรานต์ สานใจ" ครั้งที่ 4 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 27/11/2560
0005 ก้าวคนละก้าว 27/11/2560
0004 พัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning 27/11/2560
0003 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 27/11/2560
0002 โครงการอบรมกรอบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูตามเกณฑ์ฐานสมรรถนะ 27/11/2560
0001 มุทิตาจิต 27/11/2560
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ