ข่าวกิจกรรม
- โดย -
คณะครุศาสตร์
23/04/2560
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
216 ครั้ง
เรื่อง มอบหมายงานตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ webmaster

  เวลา 11.00 น.วันที่ 7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาผศ.ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา คณบดีคณะครุศาสตร์ที่หมดวาระลง จึงได้มีการมอบหมายงานให้กับท่านคณบดีคนใหม่คือท่านอาจารย์เกรียงวุธ นีละคุปต์ ณ ห้องประชุมชั่วคราว สำนักงานศุนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 สัมมนานักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 1 20/06/2560
0005 การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 11/2560 20/06/2560
0004 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 20/06/2560
0003 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา1/60 20/06/2560
0002 Creative Thinking 20/06/2560
0001 ประชุมคณาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)ครั้งที่1/2560 20/06/2560
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ