ข่าวทุนการศึกษา
- โดย -
คณะครุศาสตร์
11/11/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
360 ครั้ง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๔ webmaster

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๔ ------------------------------------------------------ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยกำหนดรับสมัครถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้ กำหนดการสัมภาษณ์ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมไม้แดง ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ได้รับการคัดเลือกทำสัญญาและเข้ารับการปฐมนิเทศ วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องไม้แดง ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนักศึกษาต้องพาผู้ปกครองมาเข้ารับการปฐมนิเทศด้วย


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา 29/11/2561
0005 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2 24/10/2560
0004 การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2560 12/09/2560
0003 กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2560 20/06/2560
0002 รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2560 07/06/2560
0001 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีกา 11/10/2559
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ