ข่าววิจัย
- โดย -
คณะครุศาสตร์
19/05/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
518 ครั้ง
เรื่อง การสร้างสื่อ 3 มิติ เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามวิถีไทย webmaster

  การสร้างสื่อ 3 มิติ เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามวิถีไทย


  ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิก 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 08/08/2561
0005 ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 24/04/2560
0004 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 24/04/2560
0003 ขอเชิญส่งบทความวิจัย 24/04/2560
0002 ประชุมวิชาการ 24/04/2560
0001 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 24/04/2560
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ