เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 170 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 27/11/2560 116
โครงการกระบวนการขับเคลื่อน PLC 27/11/2560 103
คู่มือสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั 25/11/2560 391
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 25/11/2560 381
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2 24/10/2560 226
ข้อบังคับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2560 10/10/2560 327
ประกาศ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 04/10/2560 410
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 18/09/2560 357
กำหนดการโครงการอบรมเพื่อผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติรหัส 57 18/09/2560 261
การพัฒนาข้าราชการครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11 13/09/2560 902
การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2560 12/09/2560 218
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 05/09/2560 425
ขอเชิญร่วมงานครุปริทัศน์ครั้งที่ 5 24/07/2560 301
กำหนดการ โครงการสัมมนำนักศึกษำฝึกสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ ๒) 14/07/2560 342
แบบฟอร์มหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ 14/07/2560 380
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 11/07/2560 370
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2560 20/06/2560 219
สัมมนานักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 1 20/06/2560 451
การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 11/2560 20/06/2560 257
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 20/06/2560 256
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา1/60 20/06/2560 346
Creative Thinking 20/06/2560 248
ประชุมคณาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)ครั้งที่1/2560 20/06/2560 210
กำหนดการ โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ ๑) 14/06/2560 520
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus 07/06/2560 321
โครงการจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 07/06/2560 315
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วม ลงทะเบียนศิษย์เก่า 07/06/2560 246
เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2560 07/06/2560 237
นักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยทั่วประเทศ 173 คน 07/06/2560 247
การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 07/06/2560 253
ทั้งหมด 6 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ