เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 170 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
PC54804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 29/12/2560 552
PC54803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 29/12/2560 413
PC58802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 29/12/2560 449
PC58801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 29/12/2560 493
รำยชื่อนักศึกษำ ปี 1 - 5 ที่ส่งใบสมัครเข้ำร่วมโครกำรครูคืนถิ่น ปี 2561 22/12/2560 377
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 27/11/2560 290
ก้าวคนละก้าว 27/11/2560 249
พัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning 27/11/2560 293
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 27/11/2560 329
โครงการอบรมกรอบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูตามเกณฑ์ฐานสมรรถนะ 27/11/2560 159
มุทิตาจิต 27/11/2560 290
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียน ที่ 1/2560 27/11/2560 204
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ด้วยกิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 27/11/2560 137
คุรุศึกษา ครั้งที่ 14/2560 27/11/2560 152
พิธีร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับโรงเรียนเครือข่ายวิชาชีพครู 27/11/2560 149
e-PLC ครูพี่เลี้ยง google classroom 27/11/2560 159
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC รร เครือข่าย 6 27/11/2560 138
การพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดโรงเรียนสุขภาวะเชิงบริหาร 27/11/2560 144
e-PLC การตัดทำแผนพัฒนาตนเองด้านวินัยสำหรับครูและความเมตตาใส่ใจผู้เรียน 27/11/2560 533
ขับเคลื่อน Active Learning 27/11/2560 169
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 27/11/2560 151
แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ 27/11/2560 168
วันแม่แห่งชาติ 27/11/2560 190
การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 13/2560 27/11/2560 130
โครงการสร้างชุมชนเรียนรู้วิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบสารสนเทศ 27/11/2560 147
ครุปริทัศน์ครั้งที่ 5 27/11/2560 128
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 27/11/2560 142
ประชุมอาจารย์ ครั้งที่ 2/60 27/11/2560 153
Training of Trainers 27/11/2560 143
สัมมนานักศึกษาครั้งที่ 2 27/11/2560 126
ทั้งหมด 6 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ