เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 125 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 11/07/2560 330
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2560 20/06/2560 193
สัมมนานักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 1 20/06/2560 390
การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 11/2560 20/06/2560 220
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 20/06/2560 217
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา1/60 20/06/2560 304
Creative Thinking 20/06/2560 199
ประชุมคณาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)ครั้งที่1/2560 20/06/2560 178
กำหนดการ โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ ๑) 14/06/2560 485
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus 07/06/2560 284
โครงการจัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 07/06/2560 270
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วม ลงทะเบียนศิษย์เก่า 07/06/2560 216
เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2560 07/06/2560 211
นักศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยทั่วประเทศ 173 คน 07/06/2560 213
การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 07/06/2560 199
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2560 07/06/2560 201
ประการศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 07/06/2560 113
แนวการจัดประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 01/06/2560 429
แนวการจัดประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 01/06/2560 349
ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 18/05/2560 617
121 แบบฟอร์มรายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 13/05/2560 818
120 บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 13/05/2560 593
119 ใบลาป่วย ลากิจ 13/05/2560 629
118 แบบคำร้องทั่วไป 13/05/2560 521
คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ส่วนที่-3 13/05/2560 487
คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ส่วนที่-2 13/05/2560 450
คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู-ส่วนที่-1 13/05/2560 592
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 24/04/2560 482
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 24/04/2560 473
ขอเชิญส่งบทความวิจัย 24/04/2560 435
ทั้งหมด 5 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ