เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 169 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
PC54803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 29/12/2560 359
PC58802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 29/12/2560 429
PC58801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 29/12/2560 467
รำยชื่อนักศึกษำ ปี 1 - 5 ที่ส่งใบสมัครเข้ำร่วมโครกำรครูคืนถิ่น ปี 2561 22/12/2560 351
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 27/11/2560 270
ก้าวคนละก้าว 27/11/2560 234
พัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning 27/11/2560 260
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 27/11/2560 306
โครงการอบรมกรอบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูตามเกณฑ์ฐานสมรรถนะ 27/11/2560 140
มุทิตาจิต 27/11/2560 262
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียน ที่ 1/2560 27/11/2560 174
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ด้วยกิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 27/11/2560 120
คุรุศึกษา ครั้งที่ 14/2560 27/11/2560 134
พิธีร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับโรงเรียนเครือข่ายวิชาชีพครู 27/11/2560 132
e-PLC ครูพี่เลี้ยง google classroom 27/11/2560 137
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC รร เครือข่าย 6 27/11/2560 123
การพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดโรงเรียนสุขภาวะเชิงบริหาร 27/11/2560 126
e-PLC การตัดทำแผนพัฒนาตนเองด้านวินัยสำหรับครูและความเมตตาใส่ใจผู้เรียน 27/11/2560 512
ขับเคลื่อน Active Learning 27/11/2560 149
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 27/11/2560 129
แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ 27/11/2560 141
วันแม่แห่งชาติ 27/11/2560 167
การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 13/2560 27/11/2560 113
โครงการสร้างชุมชนเรียนรู้วิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบสารสนเทศ 27/11/2560 123
ครุปริทัศน์ครั้งที่ 5 27/11/2560 104
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 27/11/2560 111
ประชุมอาจารย์ ครั้งที่ 2/60 27/11/2560 126
Training of Trainers 27/11/2560 123
สัมมนานักศึกษาครั้งที่ 2 27/11/2560 102
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 27/11/2560 106
ทั้งหมด 6 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ