เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 116 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
โครงการสร้างชุมชนเรียนรู้วิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบสารสนเทศ 27/11/2560 80
ครุปริทัศน์ครั้งที่ 5 27/11/2560 72
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 27/11/2560 77
ประชุมอาจารย์ ครั้งที่ 2/60 27/11/2560 63
Training of Trainers 27/11/2560 67
สัมมนานักศึกษาครั้งที่ 2 27/11/2560 61
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 27/11/2560 68
โครงการกระบวนการขับเคลื่อน PLC 27/11/2560 61
คู่มือสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั 25/11/2560 300
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 25/11/2560 284
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2 24/10/2560 129
ข้อบังคับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2560 10/10/2560 216
ประกาศ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 04/10/2560 323
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 18/09/2560 257
กำหนดการโครงการอบรมเพื่อผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติรหัส 57 18/09/2560 186
การพัฒนาข้าราชการครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11 13/09/2560 740
การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2560 12/09/2560 132
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 05/09/2560 332
ขอเชิญร่วมงานครุปริทัศน์ครั้งที่ 5 24/07/2560 209
กำหนดการ โครงการสัมมนำนักศึกษำฝึกสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ ๒) 14/07/2560 297
แบบฟอร์มหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ 14/07/2560 309
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 11/07/2560 285
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมรายใหม่ ปีการศึกษา 2560 20/06/2560 151
สัมมนานักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 1 20/06/2560 310
การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 11/2560 20/06/2560 177
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 20/06/2560 177
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา1/60 20/06/2560 231
Creative Thinking 20/06/2560 128
ประชุมคณาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)ครั้งที่1/2560 20/06/2560 134
กำหนดการ โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ ๑) 14/06/2560 434
ทั้งหมด 4 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ