เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 169 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
ปรับแผนกุลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคณะครุศาสต 01/10/2561 115
สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 01/10/2561 83
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 01/10/2561 83
แบบฟอร์มการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากลับมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 01/10/2561 141
โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 17/09/2561 121
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาครั้งที่ 3 06/09/2561 182
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 04/09/2561 116
แบบฟอร์มขออนุญาตจัดตั้งชมรม 04/09/2561 125
รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิป รับน้องสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 04/09/2561 121
ทุนการศึกษานักศึกษาจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2561 04/09/2561 216
ตรวจสอบรายชื่อครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2561 04/09/2561 199
ศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 29/08/2561 110
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุขภาวะ 29/08/2561 98
ACTIVE LEARNING 27/08/2561 102
สัมมนา 2/2560 22/08/2561 104
การประชุมชี้แจงการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 08/08/2561 122
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก(เพิ่มเติม) 08/08/2561 98
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 08/08/2561 140
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ 08/08/2561 111
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 08/08/2561 88
การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 08/08/2561 81
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุรวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 08/08/2561 95
รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน 08/08/2561 116
ทุนการศึึกษาของรัฐบาลโมร๊อกโก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 08/08/2561 180
ผังการจัดวางตำแหน่งของแต่ละสาขา งานปัจฉิมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256 07/02/2561 497
กำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศ และ สัมมนา ครั้งที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 07/02/2561 329
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 18/01/2561 253
เคล็ดลับการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย 17/01/2561 324
ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558-2559 หรือประสงค์จะเล 17/01/2561 224
PC54804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 29/12/2560 506
ทั้งหมด 6 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ