เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 125 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
e-PLC ครูพี่เลี้ยง google classroom 27/11/2560 118
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC รร เครือข่าย 6 27/11/2560 96
การพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดโรงเรียนสุขภาวะเชิงบริหาร 27/11/2560 113
e-PLC การตัดทำแผนพัฒนาตนเองด้านวินัยสำหรับครูและความเมตตาใส่ใจผู้เรียน 27/11/2560 98
ขับเคลื่อน Active Learning 27/11/2560 131
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 27/11/2560 110
แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ 27/11/2560 122
วันแม่แห่งชาติ 27/11/2560 148
การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 13/2560 27/11/2560 99
โครงการสร้างชุมชนเรียนรู้วิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบสารสนเทศ 27/11/2560 103
ครุปริทัศน์ครั้งที่ 5 27/11/2560 91
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 27/11/2560 96
ประชุมอาจารย์ ครั้งที่ 2/60 27/11/2560 107
Training of Trainers 27/11/2560 108
สัมมนานักศึกษาครั้งที่ 2 27/11/2560 90
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 27/11/2560 93
โครงการกระบวนการขับเคลื่อน PLC 27/11/2560 81
คู่มือสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั 25/11/2560 351
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 25/11/2560 331
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2 24/10/2560 190
ข้อบังคับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2560 10/10/2560 283
ประกาศ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 04/10/2560 383
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 18/09/2560 312
กำหนดการโครงการอบรมเพื่อผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติรหัส 57 18/09/2560 223
การพัฒนาข้าราชการครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11 13/09/2560 824
การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2560 12/09/2560 188
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 05/09/2560 378
ขอเชิญร่วมงานครุปริทัศน์ครั้งที่ 5 24/07/2560 253
กำหนดการ โครงการสัมมนำนักศึกษำฝึกสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ ๒) 14/07/2560 318
แบบฟอร์มหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ 14/07/2560 342
ทั้งหมด 5 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ