เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 124 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC รร เครือข่าย 6 27/11/2560 86
การพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดโรงเรียนสุขภาวะเชิงบริหาร 27/11/2560 98
e-PLC การตัดทำแผนพัฒนาตนเองด้านวินัยสำหรับครูและความเมตตาใส่ใจผู้เรียน 27/11/2560 88
ขับเคลื่อน Active Learning 27/11/2560 117
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 27/11/2560 95
แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ 27/11/2560 107
วันแม่แห่งชาติ 27/11/2560 128
การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 13/2560 27/11/2560 86
โครงการสร้างชุมชนเรียนรู้วิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบสารสนเทศ 27/11/2560 89
ครุปริทัศน์ครั้งที่ 5 27/11/2560 81
ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 27/11/2560 87
ประชุมอาจารย์ ครั้งที่ 2/60 27/11/2560 91
Training of Trainers 27/11/2560 98
สัมมนานักศึกษาครั้งที่ 2 27/11/2560 78
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 27/11/2560 85
โครงการกระบวนการขับเคลื่อน PLC 27/11/2560 71
คู่มือสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั 25/11/2560 326
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 25/11/2560 308
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2 24/10/2560 157
ข้อบังคับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2560 10/10/2560 265
ประกาศ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู 04/10/2560 352
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 18/09/2560 288
กำหนดการโครงการอบรมเพื่อผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติรหัส 57 18/09/2560 206
การพัฒนาข้าราชการครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 11 13/09/2560 784
การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2560 12/09/2560 160
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 05/09/2560 354
ขอเชิญร่วมงานครุปริทัศน์ครั้งที่ 5 24/07/2560 229
กำหนดการ โครงการสัมมนำนักศึกษำฝึกสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่ ๒) 14/07/2560 307
แบบฟอร์มหลักสูตรพัฒนาครูประจำการ 14/07/2560 318
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 11/07/2560 308
ทั้งหมด 5 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ