เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 170 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
Toward 2020, School Network Meeting ActionAid Thailand 01/04/2562 25
Bike อุ่นไอรัก 01/04/2562 27
ตะนาวศรีเทรล 01/04/2562 31
การดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี 01/04/2562 24
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1,2 01/04/2562 23
ศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 01/04/2562 20
โครงการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู 01/04/2562 19
ดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี 01/04/2562 19
การประชุมคุรุศึกษาวาระพิเศษ(ปรับหลักสูตร)การผลิตครู) 01/04/2562 23
โครงการปฐมนิเทศและสัมมนา นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 01/04/2562 21
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 2 01/04/2562 21
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 01/04/2562 19
คู่มือฝึกซ้อมบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 15/03/2562 79
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์เลือกตั้ง (จำนวน 2 หน่วยชั่วโมง) 12/03/2562 100
กำหนดพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 18/02/2562 96
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนา ครั้งที่ 3 07/02/2562 100
การสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 03/12/2561 145
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณ 29/11/2561 118
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 29/11/2561 160
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา 29/11/2561 72
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 29/11/2561 112
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) 29/11/2561 152
จานร่อนชิงแชมป์ประเทศไทย 29/10/2561 151
วิธีการดำเนินการโครงการ e-plc 29/10/2561 230
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 10/10/2561 175
ฐานข้อมูลท้องถิ่นราชบุรี ประจำปี 2561 10/10/2561 139
ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 10/10/2561 153
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 10/10/2561 155
ประชุมชี้แจงตามโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 04/10/2561 173
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเส 03/10/2561 378
ทั้งหมด 6 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ