เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 116 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
ทุนการศึึกษาของรัฐบาลโมร๊อกโก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 08/08/2561 60
ผังการจัดวางตำแหน่งของแต่ละสาขา งานปัจฉิมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256 07/02/2561 399
กำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศ และ สัมมนา ครั้งที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 07/02/2561 214
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 18/01/2561 210
เคล็ดลับการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย 17/01/2561 231
ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558-2559 หรือประสงค์จะเล 17/01/2561 177
PC54804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 29/12/2560 337
PC54803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 29/12/2560 265
PC58802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 29/12/2560 288
PC58801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 29/12/2560 406
รำยชื่อนักศึกษำ ปี 1 - 5 ที่ส่งใบสมัครเข้ำร่วมโครกำรครูคืนถิ่น ปี 2561 22/12/2560 287
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 27/11/2560 208
ก้าวคนละก้าว 27/11/2560 187
พัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning 27/11/2560 202
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 27/11/2560 263
โครงการอบรมกรอบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูตามเกณฑ์ฐานสมรรถนะ 27/11/2560 97
มุทิตาจิต 27/11/2560 178
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียน ที่ 1/2560 27/11/2560 115
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ด้วยกิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 27/11/2560 85
คุรุศึกษา ครั้งที่ 14/2560 27/11/2560 80
พิธีร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับโรงเรียนเครือข่ายวิชาชีพครู 27/11/2560 91
e-PLC ครูพี่เลี้ยง google classroom 27/11/2560 86
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC รร เครือข่าย 6 27/11/2560 73
การพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดโรงเรียนสุขภาวะเชิงบริหาร 27/11/2560 86
e-PLC การตัดทำแผนพัฒนาตนเองด้านวินัยสำหรับครูและความเมตตาใส่ใจผู้เรียน 27/11/2560 75
ขับเคลื่อน Active Learning 27/11/2560 100
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 27/11/2560 83
แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ 27/11/2560 78
วันแม่แห่งชาติ 27/11/2560 99
การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 13/2560 27/11/2560 76
ทั้งหมด 4 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ