เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 169 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
Bike อุ่นไอรัก 01/04/2562 7
ตะนาวศรีเทรล 01/04/2562 8
การดำเนินงานการจัดทำหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี 01/04/2562 4
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1,2 01/04/2562 7
ศึกษาเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 01/04/2562 7
โครงการเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู 01/04/2562 4
ดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี 01/04/2562 4
การประชุมคุรุศึกษาวาระพิเศษ(ปรับหลักสูตร)การผลิตครู) 01/04/2562 5
โครงการปฐมนิเทศและสัมมนา นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 01/04/2562 4
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 2 01/04/2562 5
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 01/04/2562 6
คู่มือฝึกซ้อมบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 15/03/2562 26
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์เลือกตั้ง (จำนวน 2 หน่วยชั่วโมง) 12/03/2562 53
กำหนดพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 18/02/2562 50
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนา ครั้งที่ 3 07/02/2562 54
การสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 03/12/2561 102
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณ 29/11/2561 87
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 29/11/2561 125
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา 29/11/2561 49
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 29/11/2561 72
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) 29/11/2561 122
จานร่อนชิงแชมป์ประเทศไทย 29/10/2561 118
วิธีการดำเนินการโครงการ e-plc 29/10/2561 180
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 10/10/2561 146
ฐานข้อมูลท้องถิ่นราชบุรี ประจำปี 2561 10/10/2561 108
ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 10/10/2561 106
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 10/10/2561 122
ประชุมชี้แจงตามโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 04/10/2561 146
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเส 03/10/2561 335
มุทิตาจิต 61 01/10/2561 205
ทั้งหมด 6 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ