เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 125 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
สัมมนา 2/2560 22/08/2561 78
การประชุมชี้แจงการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 08/08/2561 96
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก(เพิ่มเติม) 08/08/2561 83
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 08/08/2561 107
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ 08/08/2561 93
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 08/08/2561 72
การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 08/08/2561 65
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุรวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 08/08/2561 73
รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน 08/08/2561 87
ทุนการศึึกษาของรัฐบาลโมร๊อกโก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 08/08/2561 132
ผังการจัดวางตำแหน่งของแต่ละสาขา งานปัจฉิมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256 07/02/2561 467
กำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศ และ สัมมนา ครั้งที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 07/02/2561 299
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 18/01/2561 235
เคล็ดลับการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย 17/01/2561 295
ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558-2559 หรือประสงค์จะเล 17/01/2561 207
PC54804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 29/12/2560 441
PC54803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 29/12/2560 331
PC58802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 29/12/2560 411
PC58801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 29/12/2560 446
รำยชื่อนักศึกษำ ปี 1 - 5 ที่ส่งใบสมัครเข้ำร่วมโครกำรครูคืนถิ่น ปี 2561 22/12/2560 335
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 27/11/2560 252
ก้าวคนละก้าว 27/11/2560 219
พัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning 27/11/2560 234
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 27/11/2560 290
โครงการอบรมกรอบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูตามเกณฑ์ฐานสมรรถนะ 27/11/2560 124
มุทิตาจิต 27/11/2560 239
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียน ที่ 1/2560 27/11/2560 152
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ด้วยกิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 27/11/2560 107
คุรุศึกษา ครั้งที่ 14/2560 27/11/2560 120
พิธีร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับโรงเรียนเครือข่ายวิชาชีพครู 27/11/2560 117
ทั้งหมด 5 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ