เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 124 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
การประชุมชี้แจงการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 08/08/2561 74
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก(เพิ่มเติม) 08/08/2561 66
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 08/08/2561 74
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ 08/08/2561 78
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 08/08/2561 59
การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 08/08/2561 51
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุรวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 08/08/2561 54
รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน 08/08/2561 52
ทุนการศึึกษาของรัฐบาลโมร๊อกโก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 08/08/2561 91
ผังการจัดวางตำแหน่งของแต่ละสาขา งานปัจฉิมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256 07/02/2561 427
กำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศ และ สัมมนา ครั้งที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 07/02/2561 264
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 18/01/2561 224
เคล็ดลับการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย 17/01/2561 259
ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558-2559 หรือประสงค์จะเล 17/01/2561 191
PC54804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 29/12/2560 391
PC54803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 29/12/2560 301
PC58802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 29/12/2560 368
PC58801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 29/12/2560 424
รำยชื่อนักศึกษำ ปี 1 - 5 ที่ส่งใบสมัครเข้ำร่วมโครกำรครูคืนถิ่น ปี 2561 22/12/2560 311
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 27/11/2560 228
ก้าวคนละก้าว 27/11/2560 208
พัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning 27/11/2560 217
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 27/11/2560 275
โครงการอบรมกรอบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูตามเกณฑ์ฐานสมรรถนะ 27/11/2560 112
มุทิตาจิต 27/11/2560 217
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียน ที่ 1/2560 27/11/2560 132
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ด้วยกิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 27/11/2560 96
คุรุศึกษา ครั้งที่ 14/2560 27/11/2560 110
พิธีร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับโรงเรียนเครือข่ายวิชาชีพครู 27/11/2560 107
e-PLC ครูพี่เลี้ยง google classroom 27/11/2560 105
ทั้งหมด 5 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ