เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 118 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
จานร่อนชิงแชมป์ประเทศไทย 29/10/2561 17
วิธีการดำเนินการโครงการ e-plc 29/10/2561 34
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 10/10/2561 51
ฐานข้อมูลท้องถิ่นราชบุรี ประจำปี 2561 10/10/2561 24
ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2561 10/10/2561 18
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 10/10/2561 29
ประชุมชี้แจงตามโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 04/10/2561 26
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเส 03/10/2561 248
มุทิตาจิต 61 01/10/2561 42
ปรับแผนกุลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคณะครุศาสต 01/10/2561 29
สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 01/10/2561 23
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 01/10/2561 22
แบบฟอร์มการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากลับมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 01/10/2561 40
โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 17/09/2561 39
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาครั้งที่ 3 06/09/2561 86
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 04/09/2561 40
แบบฟอร์มขออนุญาตจัดตั้งชมรม 04/09/2561 46
รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิป รับน้องสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 04/09/2561 54
ทุนการศึกษานักศึกษาจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2561 04/09/2561 126
ตรวจสอบรายชื่อครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2561 04/09/2561 93
ศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 29/08/2561 39
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุขภาวะ 29/08/2561 40
ACTIVE LEARNING 27/08/2561 44
สัมมนา 2/2560 22/08/2561 43
การประชุมชี้แจงการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 08/08/2561 63
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก(เพิ่มเติม) 08/08/2561 54
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 08/08/2561 63
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ 08/08/2561 70
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 08/08/2561 51
การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 08/08/2561 45
ทั้งหมด 4 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ