เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 250 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แต่งตั้งคณบดี 25/02/2564 6
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.กำธร ไพจิตต์ และ อ.ดร.นิตยา เรืองมาก 25/02/2564 9
คณะครุศาสตร์ จัดประชุม PLC คณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การสร้างแบบทดสอบ" 25/02/2564 9
คำสั่งเรื่องมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) 22/02/2564 9
ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา 01/02/2564 581
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) 29/01/2564 700
คณะครุศาสตร์ จัดประชุมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 25/01/2564 78
ประกาศผลการคัดกรองนักเรียน เข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา (ครรัก(ษ์)ถิ่น) ครั้งที่ ๒ 21/01/2564 209
ประกาศผลการคัดกรองนักเรียน เข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา (ครรัก(ษ์)ถิ่น) ครั้งที่ ๑ 18/01/2564 94
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าจ้างของบุคลากรเงินรายได้ 12/01/2564 32
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 05/01/2564 46
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 05/01/2564 44
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 05/01/2564 37
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 05/01/2564 32
คำสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่อง มอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 07/12/2563 46
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ระบบกำกับ ติดตาม กิจกรรมการเรียนการสอน พ.ศ. 2563 02/12/2563 40
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอลงนามคำสั่งให้เดินทางไปราชการ 02/12/2563 40
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน 23/11/2563 44
ประกาศ เรื่อง กำหนดภาระงานอื่นๆ ตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 23/11/2563 36
345
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ บัดน
02/09/2563 48
สาขาวิชาจิตวิทยาดำเนินการจัดการโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะจิตวิทยาเชิงบวก 31/08/2563 54
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิ่งมาราธอน ขั้นพื้นฐาน” 31/08/2563 46
กิจกรรมวัฒนธรรมและจิตอาสา 31/08/2563 41
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดการโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาครู" 31/08/2563 39
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 31/08/2563 35
ลงนามความร่วมมือและชี้แจงการทำงานเพื่อเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ)ถิ่น รุ่นที่ ๒ 31/08/2563 23
โครงการ Access School Project 31/08/2563 28
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 รุ่นที่ 2 31/08/2563 18
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสู่ระดับ World Class University Ta 31/08/2563 14
การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 31/08/2563 13
ทั้งหมด 9 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ