เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 85 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
ผังการจัดวางตำแหน่งของแต่ละสาขา งานปัจฉิมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256 07/02/2561 191
กำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศ และ สัมมนา ครั้งที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 07/02/2561 113
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 18/01/2561 103
เคล็ดลับการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย 17/01/2561 139
ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558-2559 หรือประสงค์จะเล 17/01/2561 87
PC54804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 29/12/2560 189
PC54803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 29/12/2560 106
PC58802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 29/12/2560 111
PC58801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 29/12/2560 116
รำยชื่อนักศึกษำ ปี 1 - 5 ที่ส่งใบสมัครเข้ำร่วมโครกำรครูคืนถิ่น ปี 2561 22/12/2560 136
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 27/11/2560 122
ก้าวคนละก้าว 27/11/2560 108
พัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning 27/11/2560 123
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 27/11/2560 151
โครงการอบรมกรอบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูตามเกณฑ์ฐานสมรรถนะ 27/11/2560 60
มุทิตาจิต 27/11/2560 97
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียน ที่ 1/2560 27/11/2560 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ด้วยกิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 27/11/2560 45
คุรุศึกษา ครั้งที่ 14/2560 27/11/2560 44
พิธีร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับโรงเรียนเครือข่ายวิชาชีพครู 27/11/2560 51
e-PLC ครูพี่เลี้ยง google classroom 27/11/2560 50
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC รร เครือข่าย 6 27/11/2560 43
การพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดโรงเรียนสุขภาวะเชิงบริหาร 27/11/2560 54
e-PLC การตัดทำแผนพัฒนาตนเองด้านวินัยสำหรับครูและความเมตตาใส่ใจผู้เรียน 27/11/2560 46
ขับเคลื่อน Active Learning 27/11/2560 52
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 27/11/2560 56
แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ 27/11/2560 46
วันแม่แห่งชาติ 27/11/2560 52
การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 13/2560 27/11/2560 48
โครงการสร้างชุมชนเรียนรู้วิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบสารสนเทศ 27/11/2560 50
ทั้งหมด 3 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ