เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 174 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 12/09/2562 7
โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 และจัดนิทรรศการ ภาคเรียนที่ 1/2562 07/09/2562 19
โครงการอบรมการทำวิจัยและการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรคณะครุศาสตร์ 06/09/2562 13
การประชุมอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู 06/09/2562 16
การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ 01/05/2562 71
ขั้นตอนการสมัครโครงการจอมบึงรวมใจภักดิ์ วิ่งมินิมาราธอน 22/04/2562 25
รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจอมบึงรวมใจภักดิ์ วิ่งมินิมาราธอน 22/04/2562 56
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “ทักษะการใช้ชีวิตสู่การเป็นผู้นำที่ดี 19/04/2562 54
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 10/04/2562 68
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 10/04/2562 71
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศ 02/04/2562 89
การฝึกอบรม B.T.C. สารอง / สามัญรุ่นใหญ่ 02/04/2562 104
การประชุมจัดทำหลักสูตร 4 ปี และกรอกข้อมูลระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 02/04/2562 120
การอบรมเชิงปฎิบัติการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 02/04/2562 104
รับการตรวจประเมินหลักสูตร 02/04/2562 96
โครงการอ่านออกเขียนได้ 02/04/2562 52
การอบรมความรู้พื้นฐานทั่วไป (ลูกเสือ) 02/04/2562 51
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 02/04/2562 51
โครงการเด็กสร้างดี 02/04/2562 39
โครงการฝ่ายกิจการนักศึกษา 02/04/2562 37
ประชุมรายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ระดับคณะ 02/04/2562 40
พิธีมอบประกาศนีบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย 02/04/2562 37
โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาครั้งที่ 3 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 02/04/2562 41
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 02/04/2562 48
กลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 02/04/2562 44
หลักสูตร 4 ปี กลุ่มราชภัฏภาคตะวันตก 02/04/2562 40
จัดทำร่าง มคอ 02/04/2562 43
การประชุมอาจารย์ อาจารย์พิเศษ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 02/04/2562 45
ทานตะวันสัมพันธ์ 62 01/04/2562 44
ทำบุญปีใหม่ 2562 01/04/2562 62
ทั้งหมด 6 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ