คณะครุศาสตร์

   

 
เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 297 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
พิธีถวายเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิ 04/08/2565 24
การอบรมหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 26/07/2565 21
ประชุมสัมมนาปรับปรุงและทบทวนหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 26/07/2565 24
ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 01/06/2565 91
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา 01/06/2565 46
ประกาศ เรือง กำหนดการชำระเงินค่าจัดการศึกษาของอนุบาลทานตะวัน ประจำปีการศึกษา 2565 25/05/2565 40
ประชุมอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 19/05/2565 51
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ประสานงาน และครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 1/2565 13/05/2565 43
การประชุมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี 13/05/2565 69
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี 13/05/2565 52
ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู 03/05/2565 54
กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 25/04/2565 38
ประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา (ในระบบออนไลน์) ผ่านโปรแกรม ZOOM 25/04/2565 21
ประกาศ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 22/04/2565 36
ประชุมการเขียนโครงการและประชุมชี้แจ้งการเขียนแบบประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 18/04/2565 26
ประชุมคณะกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 11/04/2565 42
องค์การนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2564 มอบของที่ระลึก 05/04/2565 31
คำสั่ง เรื่องมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 07/03/2565 54
สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 2 (SIL2) รหัส 63 09/02/2565 60
ประชุมนักเรียนที่สมัครรับทุนการศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 27/01/2565 99
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนร่วมเครือข่ายนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 27/01/2565 67
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (SIL1) หลักสูตร 4 ปี รหัส 64 27/01/2565 54
มอบแท็บเล็ตเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา 20/01/2565 47
กิจกรรมปรับปรุงและทบทวนรูปแบบการผลิตครู (MCRU Model) ตามกรอบสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 20/01/2565 57
คณบดีและรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาฯ 14/01/2565 38
กิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 (ทดลองสอน) 13/01/2565 50
คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและสัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 29/10/2564 89
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ 20/10/2564 101
คณะครุศาสตร์ ดำเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนา นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนสถานศึกษา 1 และ 2 19/10/2564 87
แก้ไขคำสั่งมอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการ(เพิ่มเติม) 05/10/2564 73
ทั้งหมด 10 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ