เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 233 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน 23/11/2563 7
ประกาศ เรื่อง กำหนดภาระงานอื่นๆ ตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 23/11/2563 3
345
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ บัดน
02/09/2563 24
สาขาวิชาจิตวิทยาดำเนินการจัดการโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะจิตวิทยาเชิงบวก 31/08/2563 3
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิ่งมาราธอน ขั้นพื้นฐาน” 31/08/2563 3
กิจกรรมวัฒนธรรมและจิตอาสา 31/08/2563 6
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดการโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาครู" 31/08/2563 4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 31/08/2563 3
ลงนามความร่วมมือและชี้แจงการทำงานเพื่อเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ)ถิ่น รุ่นที่ ๒ 31/08/2563 3
โครงการ Access School Project 31/08/2563 2
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 รุ่นที่ 2 31/08/2563 4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสู่ระดับ World Class University Ta 31/08/2563 2
การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 31/08/2563 1
นางสาวสุจิตรา ทรัพย์มาก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะครุศาสต 21/08/2563 33
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมเชิงระบบ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Main Course” 21/08/2563 32
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 21/08/2563 27
ต้อนรับคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 21/08/2563 25
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมเชิงระบบ 21/08/2563 19
โครงการ และให้กำลังใจเครื่อข่าย ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมเชิงระบบ 21/08/2563 19
ประชุมโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดราชบุรี 21/08/2563 18
กิจกรรมหลักสูตรเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาครู 21/08/2563 25
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมเชิงระบบ เครือข่ายวัดอมรวดี ณ โรงเรียนวัดอมรวดี 21/08/2563 18
พิธีเปิดการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 และ 2 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศู 20/08/2563 22
ขอแสดงความยินดีกับ นนวรัตน์ ฤทัยพัฒน์ คว้าแชมป์ Over all หญิง Rayong run: Run for Rayong 13/08/2563 25
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ ศูนย์กีฬา คณะวิทยาศาสตร์เเละตึกใหม่ ณ มหาลัยราชภัฏอุดรธานี(สามพร้าว) 13/08/2563 37
เสวนาแนวทางการใช้กิจกรรมการเดิน วิ่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมสุขภาวะและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 13/08/2563 22
เวทีเสวนางานประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการศึกษา 07/08/2563 29
ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โรงเรียนบ้านตลาดควาย 07/08/2563 31
ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 07/08/2563 25
ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โรงเรียนอนุบาล ราชบุรี 07/08/2563 30
ทั้งหมด 8 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ