เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 197 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนา ครั้งที่ 3 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่2/2562 15/02/2563 32
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑(เพิ่มเติม) 03/02/2563 32
ผลการคัดกรองนักเรียน เข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563 09/12/2562 295
308 ผลการคัดกรองนักเรียน เข้าร่วมโครงการสร้าง 09/12/2562 8
โครงการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา School Integrated Learning หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี 02/12/2562 124
คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ 02/12/2562 78
โครงการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา School Integrated Learning หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี 02/12/2562 69
ศึกษาดูงาน e-Plc ณ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 02/12/2562 56
ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง แจ้งจบการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2562 หลักสูตรครุศาสต 29/11/2562 530
ประชุมอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 19/11/2562 121
ประชุมคณะกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 19/11/2562 213
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการกองทุนเพื่อความสเมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 19/11/2562 58
โครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนนักศึกษา(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี) 19/11/2562 70
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและพัฒนาครู 19/11/2562 23
โครงการปฐมนิเทศและสัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 18/11/2562 66
โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 18/11/2562 59
การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา 18/11/2562 19
ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาชีพครู 18/11/2562 242
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษา 15/11/2562 234
ประชุม Active Learning ระดับคณะ 14/11/2562 553
ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 23/09/2562 258
ผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนใน 20/09/2562 254
พิธีลงนามความร่วมมือสถาบันต้นแบบการผลิตครูตามโครงการครูรักษ์ถิ่น 18/09/2562 119
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 12/09/2562 85
โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 และจัดนิทรรศการ ภาคเรียนที่ 1/2562 07/09/2562 72
โครงการอบรมการทำวิจัยและการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรคณะครุศาสตร์ 06/09/2562 46
การประชุมอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู 06/09/2562 40
การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ 01/05/2562 210
ขั้นตอนการสมัครโครงการจอมบึงรวมใจภักดิ์ วิ่งมินิมาราธอน 22/04/2562 57
รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจอมบึงรวมใจภักดิ์ วิ่งมินิมาราธอน 22/04/2562 194
ทั้งหมด 7 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ