เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 170 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ 01/05/2562 39
ขั้นตอนการสมัครโครงการจอมบึงรวมใจภักดิ์ วิ่งมินิมาราธอน 22/04/2562 16
รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจอมบึงรวมใจภักดิ์ วิ่งมินิมาราธอน 22/04/2562 36
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “ทักษะการใช้ชีวิตสู่การเป็นผู้นำที่ดี 19/04/2562 42
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 10/04/2562 52
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 10/04/2562 52
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศ 02/04/2562 68
การฝึกอบรม B.T.C. สารอง / สามัญรุ่นใหญ่ 02/04/2562 69
การประชุมจัดทำหลักสูตร 4 ปี และกรอกข้อมูลระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 02/04/2562 80
การอบรมเชิงปฎิบัติการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 02/04/2562 75
รับการตรวจประเมินหลักสูตร 02/04/2562 66
โครงการอ่านออกเขียนได้ 02/04/2562 35
การอบรมความรู้พื้นฐานทั่วไป (ลูกเสือ) 02/04/2562 39
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 02/04/2562 36
โครงการเด็กสร้างดี 02/04/2562 28
โครงการฝ่ายกิจการนักศึกษา 02/04/2562 28
ประชุมรายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ระดับคณะ 02/04/2562 28
พิธีมอบประกาศนีบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย 02/04/2562 24
โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาครั้งที่ 3 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 02/04/2562 29
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 02/04/2562 30
กลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 02/04/2562 27
หลักสูตร 4 ปี กลุ่มราชภัฏภาคตะวันตก 02/04/2562 27
จัดทำร่าง มคอ 02/04/2562 27
การประชุมอาจารย์ อาจารย์พิเศษ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 02/04/2562 28
ทานตะวันสัมพันธ์ 62 01/04/2562 31
ทำบุญปีใหม่ 2562 01/04/2562 50
ประชุมวางแผนขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนนักคิดกับ Action Aid 01/04/2562 40
พิธีลงนามการใช้หลักสูตร กลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปีอิงสมรรถนะ 01/04/2562 32
วิพากษ์หลักสูตร 4 ปี 01/04/2562 28
พัฒนาระบบฐานข้อมูล 01/04/2562 27
ทั้งหมด 6 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ