เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 105 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 17/09/2561 8
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาครั้งที่ 3 06/09/2561 35
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์/อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 04/09/2561 14
แบบฟอร์มขออนุญาตจัดตั้งชมรม 04/09/2561 19
รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิป รับน้องสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 04/09/2561 25
ทุนการศึกษานักศึกษาจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2561 04/09/2561 97
ตรวจสอบรายชื่อครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2561 04/09/2561 44
ศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 29/08/2561 22
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุขภาวะ 29/08/2561 15
ACTIVE LEARNING 27/08/2561 20
สัมมนา 2/2560 22/08/2561 28
การประชุมชี้แจงการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 08/08/2561 43
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก(เพิ่มเติม) 08/08/2561 19
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 08/08/2561 30
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ 08/08/2561 30
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 08/08/2561 27
การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 08/08/2561 21
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุรวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 08/08/2561 17
รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน 08/08/2561 19
ทุนการศึึกษาของรัฐบาลโมร๊อกโก ประจำปีการศึกษา 2561-2562 08/08/2561 37
ผังการจัดวางตำแหน่งของแต่ละสาขา งานปัจฉิมนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256 07/02/2561 377
กำหนดการ โครงการปัจฉิมนิเทศ และ สัมมนา ครั้งที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 07/02/2561 191
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 18/01/2561 189
เคล็ดลับการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย 17/01/2561 209
ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558-2559 หรือประสงค์จะเล 17/01/2561 158
PC54804 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 29/12/2560 318
PC54803 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 29/12/2560 239
PC58802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 29/12/2560 271
PC58801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 29/12/2560 378
รำยชื่อนักศึกษำ ปี 1 - 5 ที่ส่งใบสมัครเข้ำร่วมโครกำรครูคืนถิ่น ปี 2561 22/12/2560 273
ทั้งหมด 4 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ