เลือกประเภทข่าว     
ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 195 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
ผลการคัดกรองนักเรียน เข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563 09/12/2562 104
308 ผลการคัดกรองนักเรียน เข้าร่วมโครงการสร้าง 09/12/2562 0
โครงการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา School Integrated Learning หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี 02/12/2562 48
คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ 02/12/2562 36
โครงการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา School Integrated Learning หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี 02/12/2562 33
ศึกษาดูงาน e-Plc ณ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 02/12/2562 28
ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง แจ้งจบการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2562 หลักสูตรครุศาสต 29/11/2562 205
ประชุมอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 19/11/2562 90
ประชุมคณะกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 19/11/2562 187
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการกองทุนเพื่อความสเมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 19/11/2562 52
โครงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนนักศึกษา(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี) 19/11/2562 66
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและพัฒนาครู 19/11/2562 18
โครงการปฐมนิเทศและสัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 18/11/2562 49
โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 18/11/2562 35
การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา 18/11/2562 13
ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาชีพครู 18/11/2562 179
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษา 15/11/2562 179
ประชุม Active Learning ระดับคณะ 14/11/2562 385
ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 23/09/2562 239
ผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนใน 20/09/2562 241
พิธีลงนามความร่วมมือสถาบันต้นแบบการผลิตครูตามโครงการครูรักษ์ถิ่น 18/09/2562 111
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 12/09/2562 80
โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 และจัดนิทรรศการ ภาคเรียนที่ 1/2562 07/09/2562 59
โครงการอบรมการทำวิจัยและการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรคณะครุศาสตร์ 06/09/2562 34
การประชุมอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู 06/09/2562 34
การสรรหานายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ 01/05/2562 188
ขั้นตอนการสมัครโครงการจอมบึงรวมใจภักดิ์ วิ่งมินิมาราธอน 22/04/2562 46
รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจอมบึงรวมใจภักดิ์ วิ่งมินิมาราธอน 22/04/2562 171
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “ทักษะการใช้ชีวิตสู่การเป็นผู้นำที่ดี 19/04/2562 111
ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 10/04/2562 129
ทั้งหมด 7 หน้า แสดงหน้าละ 30 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ