เอกสาร ดาวน์โหลดศูนย์ครู


เอกสารเบิกค่านิเทศ  
     
แผนที่โรงเรียน  
     
     
คู่มือนักศึกษาฝึกสอนประจำปีการศึกษา 2560  
     
คู่มือนักศึกษาฝึกสอนประจำปีการศึกษา 2561  
     
แบบฟอร์มบัญชีลงเวลานักศึกษาฝึกประสบการณ์_ระหว่างเรียน  
     
มคอ.4 ภาคเรียนที่1/2561 PC54803การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1_ภาคเรียนที่1_2561  
     
มคอ.4 ภาคเรียนที่1/2561 PC54804-การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2_ภาคเรียนที่1_2561  
     
มคอ.4 ภาคเรียนที่1/2561 PC58801-การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน1_ภาคเรียนที่1_2561  
     
มคอ.4 ภาคเรียนที่1/2561 PC58802-การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน2_ภาคเรียนที่1_2561  

 

  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ