เอกสาร ดาวน์โหลดศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู


เอกสารเบิกค่านิเทศ  
     
แผนที่โรงเรียน  
     
     
     
     
     
เอกสารวิธีการดำเนินการโครงการ e-plc  
     
แบบฟอร์มการส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษากลับมายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
     
ดาวน์โหลดคู่มือเอกสารฝึกประสบการณ์  
     
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการวางแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล  

 

 
 
  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สำนักงานอธิการบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักศึลปะและวัฒนะธรรม
วิทยาลัยมวยไทยและการแพทย์แผนไทย
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
บันฑิตวิทยาลัย
สำนักวิชาการและงานทะเบียน
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ